proton ins szk 015HACCP

Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli, HACCP (skrótowiec od ang. hazard analysis and critical control points) – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

HACCP jest systemową procedurą identyfikacji i szacowania zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również podejście mające na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej, dobrej praktyki higienicznej i potrzeb klientów.

GMP, czyli Good Manufacturing Practice (Dobra Praktyka Wytwarzania), oznacza zestaw standardów stosowanych w produkcji przemysłowej, a coraz częściej także w gastronomii. Od lat, skutecznie pomagamy firmom wdrażać standardy GMP. Zapewniają one wysoką jakość, czystość użytych surowców i komponentów gotowego produktu. GMP ponadto daje pełną kontrolę nad jakością i pochodzeniem surowców. Stosowanie standardów GMP zapewnia większy poziom komfortu i pewność co do wysokiej jakości produktu.

GHP (ang. Good Hygienic Practice) - Dobra Praktyka Higieniczna. Dotyczy działań związanych z warunkami i środkami podejmowanymi w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na wszystkich etapach łańcucha produkcji.
W skład systemu wchodzą:

* założenie konstrukcyjno-budowlane obiektów produkcyjnych
* dobór odpowiedniego wyposażenia technologicznego i technicznego
* procedurę mycia, dezynfekcji, konserwacji maszyn i urządzeń
* zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego i odpowiedniej jakości wszystkich surowców
* stosowaniu odpowiednich procedur i operacji technologicznych
* szkolenie i higienę osobistą pracowników.

 

IPM – zintegrowane  metody  zwalczania  szkodników

System IPM polega na wspólnym wykorzystaniu i wdrożeniu wszystkich dostępnych metod skutecznego niszczenia szkodników jednocześnie bezpiecznych dla środowiska i ludzkiego zdrowia. Oprócz zwalczania szkodników, równie ważnymi elementami programu IPM są - Identyfikacja szkodników, monitoring aktywności, podjęcie odpowiednich decyzji zwalczania, działania prewencyjne i interwencyjne w obiektach podlegających programowi, ocena skuteczności działań i ewentualne podjęcie odpowiednich korekt.  

Właściwy  monitoring,  to  monitoring  systematyczny  i  ciągły  bez  względu  na  wynik. Pomimo, iż monitoring nie wpływa bezpośrednio na wynik zwalczania szkodników, stanowi bardzo istotny element dający istotne wskazówki do podejmowania trafnych decyzji w doborze środków i metod zwalczania szkodników.

Harmonogram  czynności  związanych  z  obsługą  urządzeń  do  monitorowania  aktywności  szkodników jak i pomiary aktywności prowadzone w systematyczny sposób znacznie zwiększa skuteczności danego programu.